Privacy Statement Hommerin Pallets BV

Inleiding
Hommerin Pallets BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou ( de betrokkene)
op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jou rechten met betrekkingen tot onze verwerking van jou persoonsgegevens.
We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met finance@hommerin.nl.

Wie is Hommerin Pallets BV ?
Hommerin Pallets BV is de besloten vennootschap Hommerin Holding BV, kantoorhoudende te           ( 4903RA ) Oosthout aan Wilhelminakanaal Zuid 142, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 64129241.
Hommerin Pallets BV is ten aanzien van de verwerking van jou persoonsgegevens door Hommerin Holding BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Hommerin Pallets BV jou gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Hommerin Pallets BV persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welk gegevens Hommerin Pallets voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Hommerin Pallets BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie
Doeleinde: Factureren
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestelling nummer, Inhoud van de klacht, KVK nummer, BTW nummer, Klantnummer. Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

CRM
Doeleinde: Organiseren verkoop en klantgegevens
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd beland
Betrokkenen belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

CRM
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd beland
Betrokkenen belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd beland
Betrokkenen belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Kwaliteit
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Levering adres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KVK nummer, BTW nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging van gegevens, Identiteitsverificatie en creditwaardigheid check
Doeleinde: Verifiëren identiteit en tegengaan oneigenlijk gebruik van middelen en diensten
Gegevens: Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële middelen, IBAN, Naam, Adres BSN-nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd beland
Betrokkenen belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek & Ontwikkeling
Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd beland
Betrokkenen belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jou persoonsgegevens?
Hommerin Pallets BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jou rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt je over een aantal rechten met betrekking tot jou gegevens en verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Hommerin Pallets BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en je die niet zelf in je account kan veranderen, kunt je een verzoek hiertoe doen bij Hommerin Pallets BV. Je kunt je verzoeken dat Hommerin Pallets BV je gegevens wijzigt, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Hommerin Pallets BV te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang’’ van Hommerin Pallets BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Hommerin Pallets BV te verkrijgen.
Hommerin Pallets BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jou gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jou toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Hommerin Pallets BV je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Hommerin Pallets BV
Een verzoek kan verstuurd worden naar finance@hommerin.nl. Hommerin Pallets BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één(1) maand nadat Hommerin Pallets BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Hommerin Pallets BV je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangen van persoonsgegevens
Het kan zijn dat Hommerin Pallets BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jou (persoons)gegevens worden doorgegeven aan Hommerin Pallets BV gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Hommerin Pallets BV gebruikt maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jou privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Hommerin Pallets BV aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te geven.